فرار
امشب می پردازیم به سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش وقت آن رسیده که با روشنفکران دینی نیز مرزبندی کنیم.