جلیلی و کرسنت
مناظره جلیلی و پورمحمدی درباره کرسنت . کرسنت قراردادی بود که سال ۸۱ بین ایران و شرکت کرسنت هلیوم درباره…
چاپ اسکناس و تورم
همتی رییس بانک مرکزی سابق– ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ : من نمی‌خواستم این نکات رو مطرح بکنم ولی مجبورم بگم شما…