عکس

در این قسمت، عکس های انتخابی توسط اعضاء ارائه میشود.

خورشیدگرفتگی (کسوف) حلقه‌ای فقط یک باریکه نازک یا حلقه نور به جا می‌گذارند

 

خورشیدگرفتگی

 

خسوف در پکن