ادبیات

” ادب که در آغاز به معنای رسم و آیین خوب زندگی کردن است ، خود را با ادب فنی (ایجاد آثار ادبی) گسترش داد ، در واقع ادب نفس با ادب درش پیوند گرفت و ادبیات وسیله ای شناخته شد برای بهتر و زندگی کردن”

                                                                                                             “اسلامی ندوشن”

                                               

“غرض از ادبیات تلاش و مبارزه است. تلاش و مبارزه برای نیل به آگاهی ، برای جستجوی حقیقت ، و برای آزادی انسان . و از اینروست که نویسنده در مقابل عملی که انجام می دهد موظف است”

                                                                                                                “ژان پل سارتر”

 

دراین قسمت نگاهی داریم به اثار جاودان ادبیّات ایران، و در کنار آن، بحثی داریم در مورد مکاتب ادبی بالاخره، گلچینی از اشعار شاعران ایرانی عرضه میگردد.